Raty w

Regulamin sklepu

I. Podstawowe dane 

 

1. Sklep internetowy eodkurzacze.pl, działający pod adresem www.eodkurzacze.pl (zwany w dalszej części „Sklepem eodkurzacze.pl” bądź „eodkurzacze.pl”), za pośrednictwem, którego sprzedawane są towary znajdujące się w jego ofercie przy wykorzystaniu internetu (zwane w dalszej części „Towarem/ami”), prowadzony jest przez eodkurzacze.pl z siedzibą w Mierzynie, adres ul. Klonowa 6, 72-006 Mierzyn, REGON: 321142993, NIP: 851-290-14-66.

2. Informacje na temat Towarów oraz ich ceny eodkurzacze zamieszcza na stronie internetowej Sklepu eodkurzacze.pl. Prezentowane na stronie internetowej www.eodkurzacze.pl informacje na temat Towarów oraz ich cen dotyczą wyłącznie Sklepu eodkurzacze.pl.

3. Odpowiedzialnym za treści zamieszczone na stronie internetowej Sklepu eodkurzacze.pl jest Tomasz Król, z którą można kontaktować się za pośrednictwem telefonu: 601 712 773, poczty elektronicznej (adres e-mail): biuro@eodkurzacze.pl ; bądź niniejszego linku: Kontakt, od poniedziałku do piątku w godzinach 10.00-17.00 (z telefonów stacjonarnych opłata jak za połączenie lokalne, z telefonów komórkowych wg taryfy danego operatora).

4. Klientem dokonującym zakupu Towaru za pośrednictwem Sklepu eodkurzacze.pl upoważnione są wyłącznie osoby pełnoletnie.

5. Podstawowym warunkiem realizacji zamówienia jest prawidłowe wypełnienie i przesłanie formularza zamówienia, w szczególności podanie danych adresowych i numeru telefonu.

6. Umowa sprzedaży Towarów oferowanych za pośrednictwem Sklepu eodkurzacze.pl zostaje zawarta z chwilą przyjęcia przez eodkurzacze zamówienia Klienta.

7. Miejscem realizacji dostaw Towarów, nabywanych za pośrednictwem Sklepu eodkurzacze.pl, jest wyłącznie terytorium Rzeczpospolitej Polskiej.

8. Po otrzymaniu zamówienia pracownik firmy eodkurzacze skontaktuje się z Zamawiającym w celu potwierdzenia zamówienia. Zamówienia, których potwierdzenie nie jest możliwe w ciągu 7 dni – zostaną anulowane.

9. Złożone przez Klienta zamówienie zostanie zrealizowane pod warunkiem, że Towar jest dostępny w magazynie lub u dostawcy eodkurzacze. W przypadku niedostępności Towarów, eodkurzacze zamieszcza o tym stosowną informację na stronie internetowej Sklepu eodkurzacze.pl przy opisie danego Towaru, przy czym brak takiej informacji na stronie internetowej Sklepu eodkurzacze.pl nie oznacza, że dany Towar jest dostępny. W przypadku niedostępności Towaru przy opisie, którego nie było stosownej informacji, Klient zostanie powiadomiony mailem o niemożności zrealizowania zamówienia, zgodnie z pkt II.3.

 

II. Towar i jego cena

 

1. eodkurzacze zamieszcza wszelkie informacje dotyczące istotnych właściwości Towarów, w tym ich ceny na stronie internetowej Sklepu eodkurzacze.pl. przy opisie danego Towaru.

2. Do sprzedaży, w tym sprzedaży promocyjnej oraz wyprzedaży przeznaczona jest ograniczona liczba Towarów i realizacja zamówień następuje według kolejności wpływania potwierdzonych zamówień na te Towary, aż do wyczerpania się zapasów objętych tą formą sprzedaży.

3. W przypadku niedostępności Towarów (wyczerpania), eodkurzacze zamieszcza o tym stosowną informację na stronie internetowej eodkurzacze.pl przy opisie danego Towaru; w przypadku jednakże, gdyby eodkurzacze zamieścił stosowną informację o niedostępności danego Towaru po przyjęciu zamówienia Klienta, bądź z jakichkolwiek innych przyczyn nie miał możliwości realizacji takiego zamówienia, będzie uprawniony do odstąpienia od umowy sprzedaży w terminie 30 (trzydziestu) dni, licząc od dnia jej zawarcia. Jeżeli Klient dokonał zapłaty za Towar, eodkurzacze zwróci Klientowi uiszczoną przez Klienta ceną za Towar wraz z kosztami dostawy Towaru niezwłocznie, jednakże nie później niż w terminie 14 (czternastu) dni od odstąpienia od umowy przez eodkurzacze. eodkurzacze dokona zwrotu przy użyciu takiego samego sposobu zapłaty, jaki użył Klient, chyba, że Klient wyrazi zgodę na inny sposób zwrotu.

4. Wszystkie ceny Towarów zamieszczone na stronie internetowej Sklepu eodkurzacze.pl podawane są w złotych polskich i zawierają podatek VAT.

5. Cena podana przy każdym Towarze jest wiążąca w chwili złożenia przez Klienta zamówienia.

6. eodkurzacze zastrzega sobie prawo do zmiany cen Towarów znajdujących się w ofercie Sklepu eodkurzacze.pl, wprowadzania nowych Towarów do oferty Sklepu, przeprowadzania i odwoływania akcji promocyjnych na stronie internetowej eodkurzacze.pl bądź wprowadzania w nich zmian. Uprawnienie powyższe nie ma wpływu na ceny Towarów w zamówieniach złożonych przed wejściem w życie zmiany ceny, warunków akcji promocyjnych lub wyprzedaży.

 

III. Zawarcie umowy

 

1. Zamówienia od Klientów są przyjmowane przez stronę internetową Sklepu eodkurzacze.pl (www.eodkurzacze.pl) po przejściu całej procedury składania zamówienia. W zamówieniu Klient dokonuje, w szczególności:

1.1. wyboru zamawianych Towarów;
1.2. oznaczenia adresu dostawy;
1.3. wyboru formy płatności.
1.4. składania zamówienia oznaczonego, jako “Finalizuj”.

2. Umowa sprzedaży Towarów oferowanych za pośrednictwem Sklepu eodkurzacze.pl zostaje zawarta z chwilą przyjęcia zamówienia Klienta przez eodkurzacze, co oznacza, że z tą chwilą umowa staje się prawnie skuteczna. Przyjęcie przez eodkurzacze złożonego zamówienia następuje z chwilą wyświetlenia na ekranie Klienta informacji „Potwierdzenie zamówienia”.

 

IV. Potwierdzenie i zapis tekstu umowy

 

1. eodkurzacze przekaże Klientowi potwierdzenie zawarcia umowy sprzedaży Towaru w rozsądnym czasie po jej zawarciu, najpóźniej w chwili dostarczenia Towaru. Potwierdzenie zawierać będzie w szczególności wszystkie istotne dane ze złożonego zamówienia, w tym dane identyfikujące eodkurzacze, adres pod który Klient może składać reklamację, procedurę rozpatrywania reklamacji, cenę wraz z podatkiem, koszty dostawy, sposób i termin zapłaty, sposób i termin dostawy Towaru, sposób i termin wykonania prawa do odstąpienia od umowy sprzedaży, koszty zwrotu Towaru w przypadku odstąpienia od umowy, możliwość skorzystania z pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń oraz zasadach dostępu do tych procedur. Potwierdzenie zostanie przesłane Klientowi na podany przez niego adres e-mail’owy. Treść otrzymanego w tej formie potwierdzenia Klient może również wydrukować.

 

V. Termin i sposób dostawy

 

1. eodkurzacze zobowiązuje się dostarczyć zamówiony przez Klienta Towar w terminie nieprzekraczającym 30 (trzydziestu) dni od dnia przyjęcia przez eodkurzacze zamówienia złożonego przez Klienta; względnie od momentu otrzymania przez eodkurzacze od Klienta zapłaty za Towar wraz z kosztami przesyłkami (jeżeli są należne) – w przypadku płatności z góry; jednakże czas dostawy wynosi zazwyczaj od 4 (czterech) do 8 (ośmiu) dni roboczych od momentu złożenia zamówienia względnie od momentu otrzymania przez eodkurzacze od Klienta zapłaty za Towar wraz z kosztami przesyłkami (jeżeli są należne) – w przypadku płatności z góry.

2. Dostawa Towaru jest realizowana za pośrednictwem firmy kurierskiej na adres wskazany przez Klienta w zamówieniu eodkurzacze nie ponosi odpowiedzialności za niedostarczenie Towaru lub opóźnienie w dostawie spowodowane błędnym lub niedokładnym adresem podanym przez Klienta.

 

VI. Koszty przesyłki

 

1. Koszty przesyłki Towaru zakupionego w Sklepie eodkurzacze.pl są uzależnione od wartości zamówionego Towaru i są uiszczane w formie zryczałtowanej w wysokości 20,00 zł brutto (dwadzieścia złotych 00/100 groszy) lub 20,00 brutto ( osiemnaście złotych 45/100 groszy) w przypadku przesyłki pobraniowej przy zakupach o wartości poniżej 5000zł brutto. Ponoszone przez Klienta koszty przesyłki Towaru, o których mowa w zdaniu poprzedzającym, pokrywają jedynie część faktycznych kosztów jego opakowania i dostawy; pozostałą część kosztów przejmuje na siebie eodkurzacze

2. Klient nie ponosi kosztów przesyłki Towaru, którego wartość zakupu przekracza 5000zł brutto.

3. W przypadkach wyjątkowych, w których istnieje konieczność obciążenia Klienta odmiennie niż zastrzeżono w pkt VI.1 oraz pkt VI.2 kosztami przesyłki Towaru, koszty takie będą odpowiednio przedstawiane Klientowi, nie później jednak niż przed złożeniem przez niego zamówienia.

4. W przypadkach, gdy z przyczyn technicznych lub logistycznych dostawa Towaru odbywa się w kilku etapach, Klient ponosi opłatę z tytułu kosztów przesyłki Towaru wyłącznie jednokrotnie.

 

VII. Zastrzeżenie własności towaru

 

Do chwili uiszczenia przez Klienta pełnej należności za zamówiony Towar pozostaje on własnością eodkurzacze

 

VIII. Zasady płatności za towar

 

1. Klient może wybrać następujące formy płatności za zamówiony Towar:

1.1. płatność gotówką przy odbiorze Towaru;
1.2. płatność przelewem na rachunek bankowy;

eodkurzacze zastrzega sobie prawo zmiany w konkretnym przypadku określonej formy płatności ze względu na techniczne problemy z realizacją określonej formy płatności.

2. eodkurzacze wyklucza możliwość regulowania płatności za zamówiony Towar poprzez przekaz gotówki bądź wystawienie czeku. eodkurzacze oświadcza, że nie ponosi odpowiedzialności w przypadku utraty przez Klienta środków pieniężnych przekazanych w sposób określony w zdaniu poprzedzającym.

3. W zależności od dokonanego przez Klienta wyboru formy płatności:

3.1. w przypadku płatności gotówką przy odbiorze Towaru, należność za Towar pobierana jest podczas dostawy Towaru;
3.2. w przypadku płatności przelewem na rachunek bankowy, należność za Towar pobierana jest jako płatność z góry, co oznacza, że zamówiony Towar zostaje wysłany po otrzymaniu płatności;

 

IX. Faktury

 

1. Faktury dokumentujące sprzedaż Towaru na rzecz Klienta będą przesyłane przez eodkurzacze do Klienta w formie papierowej z zastrzeżeniem pkt 2 poniżej.

2. Ewentualne faktury korygujące będą przesyłane przez eodkurzacze w formie elektronicznej na wskazany przez Klienta w zamówieniu adres poczty elektronicznej. Klient akceptując niniejsze Ogólne Warunki Handlowe wyraża zgodę na otrzymywanie faktur korygujących w formie elektronicznej na wskazany przez siebie w zamówieniu adres poczty elektronicznej. W szczególnych przypadkach faktury korygujące będą przesyłane przez eodkurzacze w formie papierowej na wskazany przez Klienta w zamówieniu adres.

4. W przypadku odstąpienia przez eodkurzacze od umowy sprzedaży Klient zwróci eodkurzacze Towar w stanie niepogorszonym w terminie 7 dni od dnia odstąpienia przez eodkurzacze od umowy sprzedaży, a w takim przypadku eodkurzacze zwróci Klientowi cenę za zwrócony w stanie niepogorszonym Towar w terminie 14 dni od dnia otrzymania Towaru. W przypadku, gdy Klient nie zwróci Towaru w stanie niepogorszonym w terminie określonym w zdaniu poprzedzającym, eodkurzacze będzie uprawniona do zatrzymania ceny, jako odszkodowania wynikającego z niewykonania przez Klienta obowiązku zwrotu Towaru, chyba, że Klient nie ponosi winy.

 

X. Prawo odstąpienia od umowy

 

1. Klient może odstąpić od umowy sprzedaży Towaru (tj. zrezygnować z Towaru zakupionego w Sklepie eodkurzacze.pl i zwrócić Towar bez podania przyczyny) w ciągu 14 (czternastu) dni od dnia objęcia Towaru w posiadanie przez Klienta lub wskazaną przez Klienta osobę trzecią inną niż przewoźnik, a w przypadku umowy sprzedaży, która obejmuje wiele Towarów, które są dostarczane osobno, partiami lub w częściach w terminie 14 (czternastu) dni od dnia objęcia w posiadanie ostatniego Towaru, partii lub części.

2. W celu skorzystania z prawa odstąpienia od umowy sprzedaży Towaru Klient powinien w wyznaczonym w pkt X.1 terminie złożyć pisemne oświadczenie o odstąpieniu od umowy sprzedaży Towaru kierując je na adres:

eodkurzacze
Optyczna 4
04-237 Warszawa
z dopiskiem „eodkurzacze sklep internetowy”

 

albo

przesłać na e-mail: biuro@eodkurzacze.pl

Jeżeli Klient skorzysta z możliwości złożenia oświadczenia o odstąpieniu od umowy drogą elektroniczną tj. wysyłając e-mail na adres: biuro@eodkurzacze.pl, eodkurzacze prześle Klientowi niezwłocznie potwierdzenie otrzymania informacji o odstąpieniu od umowy również pocztą elektroniczną.

Oświadczenie o odstąpieniu od umowy sprzedaży Towaru Klient może także złożyć na formularzu, przy czym skorzystanie z formularza nie jest obowiązkowe.

Do zachowania terminu do odstąpienia o umowy sprzedaży Towaru wystarczy wysłanie oświadczenia przed upływem terminu wskazanego w pkt X.1 na wskazany powyżej adres, fax, e-mail.

3. W przypadku skorzystania z prawa do odstąpienia od umowy sprzedaży Towaru Klient zobowiązany jest – poza przesłaniem oświadczenia o którym mowa w pkt X.2 – zwrócić eodkurzacze

Towar na adres wskazany poniżej:

eodkurzacze

ul. Optyczna 4

04-237 Warszawa.
tel: +48 601 712 773
e-mail: biuro@eodkurzacze.pl

 

4. Klient zobowiązany jest do niezwłocznego zwrotu Towaru na wskazany powyżej w pkt X.3 adres, jednakże nie później niż w terminie 14 dni od dnia, w którym Klient odstąpił od umowy sprzedaży Towaru. Do zachowania terminu wystarczy odesłanie Towaru przed upływem tego terminu. Klient ponosi bezpośrednie koszty zwrotu takiego Towaru (koszty przesyłki związanej ze zwrotem Towaru).

5. W razie odstąpienia od umowy sprzedaży Towaru na zasadach określonych w niniejszym punkcie, umowa sprzedaży uważana jest za niezawartą.

6. Z zastrzeżeniem pkt X.7 poniżej, eodkurzacze zobowiązana jest niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 dni od dnia otrzymania oświadczenia Klienta o odstąpieniu od umowy sprzedaży Towaru zwrócić Klientowi uiszczoną przez Klienta cenę za Towar wraz z kosztami dostawy Towaru. eodkurzacze dokona zwrotu przy użyciu takiego samego sposobu zapłaty, jaki użył Klient, chyba że Klient wyrazi zgodę na inny sposób zwrotu.

7. eodkurzacze może wstrzymać się ze zwrotem płatności otrzymanych od Klienta do chwili otrzymania Towaru z powrotem.

 

8. Klient ponosi odpowiedzialność za zmniejszenie wartości Towaru będące wynikiem korzystania z Towaru w sposób wykraczający poza konieczny do stwierdzenia charakteru, cech i funkcjonowania Towaru. eodkurzacze zastrzega sobie – w razie zwrotu takiego Towaru – możliwość żądania odpowiedniego obniżenia ceny Towaru, podlegającej zwrotowi na rzecz Klienta.

9. O ile to możliwe, zwrotu Towaru należy dokonać wraz ze wszystkimi dokumentami dołączonymi do Towaru, w tym fakturą VAT, jeżeli została ona wystawiona na rzecz Klienta, a także w oryginalnym opakowaniu.

10. Dokumenty, pomocne dla dokonania zwrotu Towaru w trybie określonym w niniejszym punkcie (formularz oświadczenia o odstąpieniu), znajdują się w przesyłce Towaru.

11. Wszelkie pytania dotyczące realizacji prawa do odstąpienia od umowy sprzedaży Towaru należy kierować do centrum serwisowego eodkurzacze:

e-mail’owo na adres: biuro@eodkurzacze.pl

bądź za pośrednictwem poczty na adres:

eodkurzacze
Optyczna 4
04-237 Warszawa
z dopiskiem „eodkurzacze sklep internetowy”

04-237 Warszawa.
tel: +48 601 712 773
e-mail: biuro@eodkurzacze.pl

12. Prawo odstąpienia od umowy sprzedaży Towaru nie przysługuje Klientowi w odniesieniu do umów sprzedaży, których przedmiotem jest (i) rzecz ulegająca szybkiemu zepsuciu lub mająca krótki termin przydatności do użycia, (ii) rzecz dostarczana w zapieczętowanym opakowaniu, której po otwarciu opakowania nie można zwrócić ze względu na ochronę zdrowia lub ze względów higienicznych, jeżeli opakowanie zostało otwarte po dostarczeniu; (iii) rzecz, która po dostarczeniu, ze względu na swój charakter, zostaje nierozłącznie połączona z innymi rzeczami oraz w innych przypadkach wynikających z przepisów prawa.

 

XI. Odpowiedzialność z tytułu rękojmi (reklamacje)

 

1. eodkurzacze jest zobowiązana sprzedać i dostarczyć Klientowi Towar bez wad fizycznych i prawnych.

2. Klientowi przysługuje prawo do złożenia reklamacji w przypadku gdy Towar ma wadę fizyczną lub prawną (rękojmia).

3. Wada fizyczna polega na niezgodności Towaru z umową sprzedaży. W szczególności Towar jest niezgodny z umową sprzedaży jeżeli:

3.1. Towar nie ma właściwości, które Towar tego rodzaju powinien mieć ze względu na cel w umowie sprzedaży oznaczony albo wynikający z okoliczności lub przeznaczenia;
3.2. Towar nie ma właściwości, o których istnieniu eodkurzacze zapewniała;
3.3. Towar został Klientowi wydany w stanie niezupełnym.

Towar sprzedany ma wadę fizyczną także w razie nieprawidłowego zamontowania lub uruchomienia Towaru, jeżeli czynności te zostały wykonane przez Klienta, który postąpił według instrukcji otrzymanej od eodkurzacze

4. eodkurzacze ponosi odpowiedzialność z tytułu rękojmi za wady fizyczne, które istniały w chwili wydania Towaru Klientowi lub wynikły z przyczyny tkwiącej w Towarze sprzedanym w tej samej chwili.

5. Towar sprzedany ma wadę prawną, jeżeli stanowi własność osoby trzeciej albo jest obciążony prawem osoby trzeciej, a także jeżeli ograniczenie w korzystaniu lub rozporządzaniu rzeczą wynika z decyzji lub orzeczenia właściwego organu.

6. Klienci powinni kierować ewentualne reklamacje:

e-mail’em na adres: biuro@eodkurzacze.pl

bądź za pośrednictwem poczty na adres:

04-237 Warszawa.
tel: +48 601 712 773
e-mail: biuro@eodkurzacze.pl

 

7. Jeżeli Towar sprzedany ma wadę, Klient ma prawo:

7.1 żądać wymiany Towaru wadliwego na wolny od wad albo żądać usunięcia wady;

albo

7.2 złożyć oświadczenie o proporcjonalnym obniżeniu ceny albo odstąpieniu od umowy, przy czym w takim przypadku eodkurzacze może niezwłocznie i bez nadmiernych niedogodności dla Klienta wymienić Towar wadliwy na wolny od wad albo wadę usunąć; jednakże jeżeli Towar był już wymieniony lub naprawiany przez eodkurzacze albo eodkurzacze nie uczyniła zadość obowiązkowi wymiany Towaru na wolną od wad lub usunięcia wady, powyższe ograniczenie nie stosuje się i Klient może złożyć stosowne oświadczenie o proporcjonalnym obniżeniu ceny albo odstąpieniu od umowy;

8. Klient nie może odstąpić od umowy sprzedaży, jeżeli wada jest nieistotna.

9. Klient zamiast zaproponowanego przez eodkurzacze usunięcia wady może żądać wymiany Towaru na wolny od wad albo zamiast wymiany Towaru żądać usunięcia wady, chyba że doprowadzenie Towaru do zgodności z umową sprzedaży w sposób wybrany przez Klienta jest niemożliwe albo wymagałoby nadmiernych kosztów w porównaniu ze sposobem proponowanym przez eodkurzacze

10. eodkurzacze może odmówić wymiany Towaru wadliwego na wolny od wad albo usunięcia wady, jeżeli doprowadzenie do zgodności z umową sprzedaży Towaru wadliwego w sposób wybrany przez Klienta jest niemożliwe lub w porównaniu z drugim możliwym sposobem wymagałoby nadmiernych kosztów.

11. Reklamacje rozpatrywane są najpóźniej w terminie 14 (czternastu) dni od daty otrzymania przez eodkurzacze reklamacji, o czym Klient zostanie powiadomiony za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres e-mailowy podany przez Klienta albo przesyłką pocztową na adres wskazany przez Klienta.

12. Klient, który wykonuje uprawnienia z tytułu rękojmi, zobowiązany jest dostarczyć wadliwy Towar do eodkurzacze na podany poniżej adres na koszt eodkurzacze Koszty związane z odesłaniem przez Klienta reklamowanego eodkurzacze zwraca natychmiast po pozytywnym rozpatrzeniu reklamacji. Dokonując reklamacji lub zwrotu reklamowanego Towaru Klient wypełnia załączony do Towaru dokument reklamacji, podając w jego treści przyczynę reklamacji Towaru.

Towar powinien być zwrócony na adres otrzymany przez Klienta od pracowników eodkurzacze od poniedziałku do piątku w godzinach 10.00 -16.00
tel: +48 601 712 773

13. Klient ma prawo do złożenia reklamacji w ciągu 2 (dwóch) lat od dnia wydania Towaru Klientowi.

14. O ile to możliwe, w przypadku gdy Towar składa się z kilku pojedynczych elementów, przed odesłaniem należy przywrócić go do stanu, w jakim został dostarczony, oraz włożyć – do oryginalnego opakowania, a także dołączyć całą dokumentację, w szczególności – gwarancyjną i serwisową.

15. Skorzystanie przez Klienta z uprawnień opisanych w niniejszym punkcie nie ogranicza możliwości skorzystania z uprawnień opisanych w poniższym pkt XII, o ile ujawnione przez Klienta wady Towaru podlegają ochronie gwarancyjnej.

 

XII. Gwarancja

 

1. Z zastrzeżeniem, że dokument gwarancyjny został załączony bezpośrednio do Towaru i nie stanowi inaczej, eodkurzacze zwana w dalszej części niniejszego punktu XII „Gwarantem”, gwarantuje sprawne działanie Towaru oznaczonego logo gwarancyjnym umieszczonym na opakowaniu Towaru zgodnie z jego cechami użytkowymi, sprzedanego przez Gwaranta na rzecz Klienta (w dalszej części zwanego „Reklamującym”) za pośrednictwem Sklepu eodkurzacze.pl w okresie gwarancji wskazanym w dokumencie gwarancyjnym załączonym do Towaru (okres gwarancji różni się w zależności od rodzaju Towaru). Ujawnione w tym czasie niesprawne działanie Towaru, niezawinione przez jego użytkownika, będzie usuwane bezpłatnie poprzez dokonanie naprawy przez serwis gwarancyjny, a gdy naprawa nie będzie możliwa, eodkurzacze wymieni wadliwy Towar na nowy. Towar zakupiony w inny sposób, niż opisany w zdaniu poprzedzającym, lub nieoznaczony stosownym logo gwarancyjnym na opakowaniu lub do którego nie został załączony dokument gwarancji, nie jest objęty ochroną gwarancyjną na podstawie niniejszego oświadczenia Gwaranta.

2. Zakres terytorialny ochrony gwarancyjnej stanowi obszar Rzeczypospolitej Polskiej.

3. Warunkiem rozpatrzenia reklamacji jako uprawnienia gwarancyjnego jest dostarczenie przez Reklamującego Towaru wraz z kopią dowodu dostawy (zakupu) oraz kompletnie wypełnionego Protokołu Reklamacji dołączonego do przesyłki. Reklamujący powinien dostarczyć Towar do sklepu Gwaranta bądź innego miejsca, ustalonego z konsultantami eodkurzacze obsługującymi pod numerem 601 888 888. W razie braku zasadności reklamacji (Towar sprawny bądź jego wada nie jest objęta ochroną gwarancyjną) Gwarant poucza Reklamującego o czynnościach koniecznych do zgodnego z przeznaczeniem użytkowania Towaru oraz – w zależności od oświadczenia Reklamującego zawartego w Protokole Reklamacji – zwraca Towar bez naprawy na adres Reklamującego bądź dokonuje oszacowania kosztów naprawy, pokrywając wynikłe z tego powodu – odpowiednio – koszty transportu bądź ekspertyzy technicznej.

4. W terminie do 14 (czternastu) dni roboczych Reklamujący zostanie powiadomiony o przyjęciu lub powodach odrzucenia reklamacji gwarancyjnej. Naprawa zostanie wykonana w terminie do 21 (dwudziestu jeden) dni roboczych od daty dostarczenia Towaru do centrum serwisowego Gwaranta. Okres ten może ulec wydłużeniu w przypadku konieczności sprowadzenia części spoza terytorium Polski.

5. Naprawa gwarancyjna nie obejmuje czynności przewidzianych w instrukcji obsługi, do wykonania których zobowiązany jest użytkownik we własnym zakresie i na własny koszt, np.: sprawdzenie działania, konserwacja, wymiana baterii, itp.

6. Gwarancją nie są objęte:

6.1. mechaniczne uszkodzenia Towaru i wywołane nimi niesprawne jego działanie,
6.2. czyszczenie Towaru,
6.3. uszkodzenia i niesprawne działanie Towaru wynikłe z:

– niewłaściwego lub niezgodnego z instrukcją użytkowania, przechowywania, konserwacji,

– samowolnych (dokonywanych przez użytkownika, nie autoryzowany serwis lub inne nieupoważnione osoby) napraw, przeróbek lub innych zmian konstrukcyjnych,

– użytkowania Towaru niesprawnego, powodującego powiększenie uszkodzeń,

6.4. Towar, z którego został usunięty numer seryjny umożliwiający jego identyfikację, o ile był na nim zamieszczony,

6.5. Akcesoria (materiały eksploatacyjne) do Towaru, a także takie jego części, które ulegają zużyciu; takie części można zamówić telefonicznie pod numerem Infolinii podanym w poniższym pkt XII.8.

7. Ponowne reklamowanie Towaru uznanego po przeprowadzeniu ekspertyzy technicznej za sprawny, a zgłaszanego, jako niesprawny z tego samego powodu, co przy pierwszej reklamacji, daje Gwarantowi uprawnienie do obciążenia Reklamującego dodatkowymi kosztami ekspertyzy technicznej, a także kosztami przysłania lub transportu takiego Towaru z/do centrum serwisowego.

8. Naprawy Towaru (sprzętu) niepodlegającego ochronie gwarancyjnej można zlecić odpłatnie centrum serwisowemu Gwaranta (cena odpowiada naliczanym indywidualnie kosztom własnym).

9. W celu uzyskania dodatkowych informacji o Towarze, zamówienia akcesoriów do Towaru lub uzyskania informacji o zakresie ochrony gwarancyjnej (w szczególności – warunkach serwisu gwarancyjnego), należy kontaktować się telefonicznie 601 888 888, od poniedziałku do piątku w godz. 10.00-16.00 (z telefonu stacjonarnego opłata jak za połączenie lokalne, z telefonu komórkowego – opłata według taryfy danego operatora), za pośrednictwem e-mail biuro@eodkurzacze.pl
10. Postanowienia niniejszego punktu XII. Gwarancja stosuje się, o ile dokument gwarancyjny załączony do Towaru nie stanowi inaczej.

11. Gwarancja nie wyłącza, nie ogranicza ani nie zawiesza uprawnień Reklamującego (Kupującego) wynikających z przepisów o rękojmi za wady rzeczy sprzedanej.

 

XIII. Postanowienia końcowe

 

1. W sprawach nieuregulowanych na stronie internetowej Sklepu eodkurzacze.pl znajdują zastosowanie przepisy prawa polskiego, w szczególności ustawa o prawach konsumenta oraz przepisy Kodeksu Cywilnego.

2. Towary prezentowane na stronie internetowej Sklepu eodkurzacze.pl nie stanowią oferty w rozumieniu Kodeksu Cywilnego.

3. eodkurzacze zastrzega sobie prawo do zmiany zasad sprzedaży, dokonywanej za pośrednictwem strony internetowej Sklepu eodkurzacze.pl; wszelkie zmiany obowiązują od dnia ich opublikowania na stronie www.eodkurzacze.pl. Zamówienia złożone przed datą wprowadzenia zmian do zasad sprzedaży, dokonywanej za pośrednictwem strony internetowej Sklepu eodkurzacze.pl, są realizowane na podstawie zapisów obowiązujących w dniu złożenia zamówienia.

4. Wszelkie spory pomiędzy Klientem a eodkurzacze będą rozstrzygane przez sądy powszechne w Polsce, przy czym Klientowi przysługuje także możliwość skorzystania z pozasądowych sposobów dochodzenia roszczeń, w szczególności Klient może zwrócić się o mediację lub rozstrzygnięcie do sądu polubownego. W tym celu Klient powinien dostarczyć do instytucji przez siebie wybranej, przed którą będzie toczyło się postępowanie odpowiedni formularz – wniosek o mediację lub wniosek o rozpatrzenie sprawy przed sądem polubownym (w niektórych instytucjach formularz ten ma różne nazwy, np. wniosek-zapis na sąd polubowny).

 

NAJLEPSZE RABATY, ZADZWOŃ GWARANCJA NAJNIŻSZEJ CENY!


*Darmowa dostawa przy zakupach od 150 zł


*Darmowy montaż po wcześniejszym kontakcie